აგროპორტალი

მომსახურება

შპს „სმედა“ დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე კონსულტანტებითა და ტრეინერებით. ამასთან ერთად, კომპანია საჭიროების შემთხვევაში იყენებს 340-მდე მოწვეულ ექსპერტსა და კონსულტანტს, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროებიდან.

„სმედა“ პოტენციურ მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:

საკონსულტაციო მომსახურება:

ბიზნეს კონსალტინგი:
 • ბიზნეს კონსულტაციები ადგილობრივი საწარმოებისთვის;
 • ბიზნეს დაგეგმარება და ინვესტიციების დაგეგვმა;
 • კომპანიის რესტრუქტურიზაცია და განვითარება;
 • ადამიანური რესურსების განვითარება;
 • სტრატეგიული დაგეგმარება;
 • პროექტის ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება;
 • ბაზრის შესწავლა / მიმოხილვა და მრეწველობის დარგების მიმოხილვა/ანალიზი;
 • ახალი პროდუქციის განვითარება და სტიმულირება;
 • აგრობიზნესის სექტორის მიმოხილვა და ანალიზი;
 • სასოფლო სამეურნეო პროექტების განვითარების მხარდაჭერა;
 • კონსულტაციები მცირე სესხებისა და გრანტების გაცემისა და მონიტორინგის საკითხებზე.

სათემო/რეგიონალური განვითარება:
 • სათემო ორგანიზაციების, ასოციაციების, კოოპერატივებისა და სხვა სახის სასოფლო/სათემო კავშირების შექმნა-განვითარების მხარდაჭერა;
 • ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული და ჩამოყალიბებული სათემო ბიზნეს-პროექტების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სათემო ბიზნესის განვითარების პროექტების მენეჯმენტი და მონიტორინგი;
 • რეგიონალური ეკონომიკური სტრატეგიებისა და რეგიონალური კვლევების განხორციელება.

უცხოური ინვესტიციების მხარდაჭერა:
 • საინვესტიციო შესაძლებლობების შესწავლა;
 • პარტნიორების მოძიება და მათი შეფასება;
 • პოტენციურ პარტნიორთა მიერ შეთავაზებული საინვესტიციო წინადადებების შეფასება;
 • მოლაპარაკებების პროცესში მხარდაჭერა და დახმარება;
 • ლოჯისტიკური მხარდაჭერა;
 • კომპანიების საიმედოობის შესწავლა/შეფასება (due diligence).

ბიზნეს-ტრეინგები:
 • ზოგადი სახის ბიზნეს ტრეინინგის პროგრამები - ტრეინინგ კურსები, სემინარები (სხვადასხვა ფორმატისა და ხანგრძლივობის);
 • ტრეინინგი ბიზნეს დაგეგმარებაში;
 • ტრეინინგი ფინანსურ დაგეგმარებაში/საგადასახადო საკითხებში/ფასწარმოქმნაში;
 • ტრეინინგი მარკეტინგში;
 • ტრეინინგი ფინანსურ მენეჯმენტში;
 • სპეციალური ფორმატის ბიზნეს ტრეინინგები კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფებისათვის (დამწყები მეწარმეები, ქალი მეწარმეები, ახალგაზრდა მეწარმეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, სხვა);.
 • ტრეინინგები ბიზნეს ცენტრების, სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების, ექსტენციისა და მექანიზაციის სერვის ცენტრებისთვის, საკრედიტო კავშირებისა და სხვა მსგავსი ბიზნეს გაერთიანებებისა და ბიზნეს მომსახურების სააგენტოებისთვის.

სასოფლო-სამეურნეო ტრეინინგები:
 • ტრეინინგი „ფერმერული ორგანიზაციები“;
 • ტრეინინგი „სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციაში“;
 • ტრეინინგი „გენდერული საკითხები სოფლის მეურნეობაში“;
 • ტრეინინგი მზის ენერგიისა და ბიოგაზის წარმოებაში;
 • ტრეინინგი „პირუტყვის კვება“;
 • ტრეინინგი „პირუტყვის საკვებწარმოებაში“;
 • ტრეინინგი „პირუტყვის მოშენება“;
 • ტრეინინგი „რძის პროდუქტების წარმოება“;
 • ტრეინინგი „კარტოფილის წარმოება“;
 • ტრეინინგი :ხახვისა და ნივრის წარმოება“;
 • ტრეინინგი „სიმინდის/ჭარხალი/სტაფილო/მარცვლეულის წარმოებაში“;
 • ტრეინინგი „ხილისა და ბოსტნეულის დასაწყობება და შენახვა“;
 • ტრეინინგი მეფუტკრეობაში;
 • ტრეინინგი :კალმახისა და ტბორის თევზის წარმოებაში“;
 • ტრეინინგი :მეთხილეობაში.

სათემო განვითარების ტრეინინგები:
 • ტრეინინგი სათემო ეკონომიკური განვითარების საკითხებში.