აგროპორტალი

Studier och publikationer
  • Grundläggande studie om ”tillgång till investeringskapital inom området för jordbruksnäringen i Samtsche-Dzjavachetien och Nedre Kartlien regioner i Georgien” genom order från det gemensamma uppdrag av utrikesministeriet i Danmark och det schweiziska byrån för utveckling och samarbete (SDC) ;
  • Grundläggande studie om ”Produktion av små frukter / citrus och bär, drift av sötvattens fiskodlingar i Samegrelo, Guria och Adzjarien regioner i Georgien, samt bedömning av den befintliga erfarenhet initiativ värdekedjan utveckling inom ovanstående sub- sektorer”, som genomförs genom order från Identification Mission av utrikesministeriet i Danmark;
  • Grundläggande studie av den georgiska fruktsektorn genom beslut från UNDP: s FAO-projektet (Food and Agriculture Organization);
  • Studie om ”Bedömning av de befintliga verksamhet lokala små och medelstora inom områdena energieffektivitet och förnybar energi Georgia”, i samarbete med Winrock International och genom finansiering från International Finance Corporation (IFC) inom ramen för miljö Business Finance Program (EBFP );
  • Studie av ”Produktion, bearbetning och distribution av de stora boskap, fjäderfä, mejeriprodukter, djurfoder och insatsvaror i jordbruket i Georgien”, genom beslut från det amerikanska företaget Crimson Capital Ltd och genom finansiering från USAID;
  • National Policy SME studie på uppdrag av ministeriet för ekonomi i Georgien;
  • Beredning av forskning om ”Analytical undersökning av för närvarande existerande problem / hinder inom georgiska SME sektorn och identifiering av möjliga vägar för deras lösning”. Undersökningen publicerades som en broschyr som också innehöll uppgifter och kontaktinformation om organisationer och projekt som för närvarande ger olika typer av stöd och underlätta för lokala små och medelstora utveckling. Projektet stöds och finansieras av Open Society-Georgia Foundation / Soros Foundation;
  • Förstudie av mikroföretag och små möjligheter till affärsutveckling i Samtske-Javakheti regionen Georgia (särskilt inom buffertzonen i Borjomi-Kharagauli National Park) genom order från tyska organisationen GOPA GmbH under WWF program och genom finansiering från KfW Development Bank;
  • Studie av den georgiska mejerisektorn täcker Imereti, Kakheti, Kartli och Samegrelo regioner i Georgien, genomförs på order från nederländska organisationen HVA-International, under det nederländska tekniskt bistånd Project on ”Förstärkning av mejerisektorn Georgia-en kedja Approach”;
  • Studie av ”Basic Datainsamling och institutionella Mapping i Three Target distrikt i Georgien” (Borjomi, Mtskheta, Telavi), genom beslut av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Fungerar ingår bedömning av den lokala ekonomiska situationen och potential, genomförande av de territoriella diagnoser och institutionell kartläggning i beredningen av ILO: s planerade framtida projekt med den ekonomiska utvecklingen i ovanstående tre lokala distrikt;